Warunki korzystania

Zobowiązuję się do korzystania z baz tylko i wyłącznie dla własnych potrzeb naukowych, edukacyjnych oraz poznawczych. Zobowiązuję się do nieudostępniania przyznanej nazwy użytkownika i hasła osobom trzecim.

Wyrażam zgodę na przestrzeganie zasad prawa autorskiego i umów licencyjnych w myśl których: zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej.

Naruszenie powyższych warunków spowoduje usunięcie konta na serwerze proxy.


Conditions of use

I agree to use databases only for my own scientific purposes. I confirm / declare not to share my login and password.

I agree to abide by the copyright and license agreements according to which printing and copying of entire issues of magazines, conference materials or books is prohibited. Number of downloads during the single session should correspond to the actual needs resulting from scientific research or didactic activity.

Violation of any of these conditions will result in the termination of your proxy account.


Powrót do formularza / Return to the form